Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Γεν. Νοσοκομείο Λασιθίου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Οργανική Μονάδα της ́Εδρας, Αγ. Νικόλαος) έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύουν «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆» και την υπ’ αριθό 1169/19082015 απόφαση του ∆ιοικητή αποφάσισε την κάλυψη θέσεων του Νοσοκομείου με μετατάξεις υπαλλήλων από Υπουργείο, Ν.Π.∆.∆ ή άλλη δημόσια υπηρεσία προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο τμήμα Διοικητικού του ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Οργανική Μονάδα της Έδρας, Αγ. Νικόλαος (ταχυδρομική διεύθυνση: Κνωσσού 4 Τ.Κ. 72100 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΚΡΗΤΗΣ). Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1. Των άρθρων 71, 73 & 74 του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007)
2.Του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν.4002/2011 «τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού & Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
3.Των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση