Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την αριθ. Γ6/Σ9/2015 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ, με έδρα την πόλη του Ηρακλείου, με απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ κλάδου Μηχανικών από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

7hdu46c842-l0e

7hdu46c842-l0e