Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Υπαλλήλων Στο Δήμο Μαραθώνος

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Μαραθώνος προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις είναι οι κάτωθι:

ΘΕΣΕΙΣ             ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                    ΚΛΑΔΟΣ
ΜΙΑ                   ΠΕ                                Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών
ΜΙΑ                   ΠΕ                                Πολιτικών – Μηχανικών
ΜΙΑ                   ΠΕ                                Μηχανολόγων – Μηχανικών
ΜΙΑ                   ΠΕ                                Τοπογράφων – Μηχανικών
Σύνολο (4)

74l3vlm-t34

 

Για το λόγο αυτό καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Λ. Μαραθώνος 104, 19005, (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη κας Παπαιωάννου Αρετής).
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
1. Των άρθρων 74, 79 & 181 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α ́/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Το άρθρο 71 παρ . 1, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α ́) “Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων, Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/07 (ΦΕΚ263Α ́) και των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ163Α ́).