Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Οκτωβρίου 2015.(αριθ. Απόφασης 26/06-10-2015) για να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά ΝΠΙΔ και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένωνστο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με μετάταξη υπαλλήλων και με έδρα την Τρίπολη, είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση

Οι μετατάξεις θα γίνουν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’/9-2-2007) σε συνδυασμό με τίς διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 A’/23-11-2007), των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 A’4-9-2009), του άρθρου 68, παραγρ.1 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α722-8-2011), όπως ισχύουν και της παραγρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 A727-10-2011), κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους.