Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, ενδιαφέρεται να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και τις διατάξεις του κεφαλαίου Θ ́ του Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ/Α/265/23-12-2014)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στα πλαίσια:

1. Του άρθρου 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και Κεφαλαίου Θ΄ του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ/Α/265/23-12-2014).

2. Την ΥΑ 32667/ΕΥΘΥ 325/23.03.2015, με την οποία αναδιαρθρώνεται η ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2015 και αντικαθίσταται η με αρ. 41547/Γ’ ΚΠΣ/282 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Της ΚΥΑ 15624/ΕΥΣ 1893/8.4.2008 , ΦΕ Κ(604Β/8.4.2008) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 332/Γ’ ΚΠΣ 305/5.1.2001 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ109/Β/5.2.2001) με θέμα: “Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης” και η Κ.Υ.Α. αριθμ. 331/Γ’ ΚΠΣ 306/5.1.2001 (ΦΕΚ 109/Β/15.2.2001) με θέμα: “Διαδικασία Αξιολόγησης για το προσωπικό του αρ. 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 και η Κ.Υ.Α. αριθμ. 333/Γ’ ΚΠΣ 307/5.1.2001 “Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης”.

7Λ9ΙΧ-Ρ9Γ