Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ν.Π.∆.∆.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου (αρ.συν. 258/30.10.2015) προτίθεται να καλύψει αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆. ή Κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το ∆ημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν είτε σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις είτε με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, σε κλάδο/ειδικότητα αντίστοιχη-συναφή με τα τυπικά του προσόντα και τις οικείες οργανικές διατάξεις. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί με την απαιτούμενη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων.
Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/09-02-2007, τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (Φ.Ε.Κ. 263/23-11-2007, τ. Α΄), των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/04-09-2009, τ. Α΄), του άρθρου 68, παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180/22-08-2011, τ. Α΄), όπως ισχύουν και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/27-10-2011, τ. Α΄), κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση