Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Αττικής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη 163 θέσεων προσωπικού με μετάταξη μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • του άρθρου 246 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο-ποιήθηκε και ισχύει,
  • του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθ-μίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  • του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/22-8-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδο-τικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
  • της αρ. 11 – οικ.10203/19-3-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Δια-δικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (7Ε2Β7Λ7-0ΒΒ)