Μετατάξεις

Ανακοίνωση μετάταξης υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων – Τοπογράφων ή ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ́/9.2.2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιουσίας και να διασφαλίσει την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών / ειδικότητας Αγρονόμων – Τοπογράφων ή ΠΕ Μηχανικών / ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών που υπηρετούν σε Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ..

Για το λόγο αυτό:

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το συνημμένο υπόδειγμα προς πλήρωση της θέσης ΠΕ Μηχανικών/ειδικότητας Αγρονόμων-Τοπογράφων ή ΠΕ Μηχανικών/ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 70Κ646Ψ8ΝΣ-6Ω5)