Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Ανακοίνωση για την κατάρτιση Καταλόγων Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία μελετών για το έτος 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 και 6 του Ν.4412/2016)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)
 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)
 • Συγκοινωνιακών έργων (10)
 • Υδραυλικών (13)
 • Ενεργειακών (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Εδαφολογικές (22)
 • Δασικές (24)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
 • Περιβαλλοντικές (27)

να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, έως την Τρίτη 25 Απριλίου 2017.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, 3ος όροφος, αυτοπροσώπως ή με courier.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210.

Ο Αν/τής  Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

 

Γρίβας Κωνσταντίνος

Συνημμένα:

Υπόδειγμα Αίτησης