Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Ανακοίνωση για την κατάρτιση Καταλόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου για το έτος 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 και 6 του Ν.4412/2016)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών, για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 100 του Ν.3669/08)

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 103 του Ν.3669/08)

  • ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, έως τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, 3ος όροφος, αυτοπροσώπως ή με courier.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210.

Ο Αν/τής  Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

 

Γρίβας Κωνσταντίνος

Συνημμένα:

Υπόδειγμα Αίτησης