Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007 ,  από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας  (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α’/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α’/09-02-2007) «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ. Α’/23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/τ. Α’/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. Α’/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Ω0ΑΧ4691ΟΗ-147