Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών καλούνται προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόσπαση σε δύο (2) θέσεις ειδικού ερευνητή-επιστήμονα συνεργάτη, οι μόνιμοι ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./Α.Ε., οι οποίοι κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

1) Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην επιστήμη της Οικονομικής ή Χρηματοοικονομικής ή Τραπεζικής.
2) Άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε δύο (2) έτη και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α΄/16.2.1987), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Επισημαίνεται πως απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, όπως επίσης και η απόσπαση υπαλλήλου προτού παρέλθει διετία από το διορισμό του.

Ο ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΤΚ 10184, Αθήνα), είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Υπουργείου είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, τα ακόλουθα, νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα, δικαιολογητικά:
1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση). Η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του.
2) Αντίγραφο πτυχίου.
3) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

4) Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών.
5) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα
του υποψηφίου, οι δημοσιεύσεις του και μια σύντομη περιγραφή της διδακτορικής του διατριβής.
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
7) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών.
8) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ.
9) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

10) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο, εκτός των άλλων, να αναφέρονται οι τοποθετήσεις του υπαλλήλου στις διάφορες οργανικές μονάδες της υπηρεσίας του, η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης ή επιβολής πειθαρχικής ποινής, η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας και ότι ο υπάλληλος δεν έχει κώλυμα απόσπασης από οποιοδήποτε γενική ή ειδική διάταξη. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ότι ο φορέας ανήκει στο δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 και την παρ.1 του άρθρου 51 του ν.1892/1990.

Για τα πτυχία εξωτερικού θα πρέπει να προσκομιστεί και η σχετική αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

6ΞΣΝΗ-7ΘΙ