Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (17-2-2021)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (17-2-2021)

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών στην ΠΕ Κοζάνης (17-2-2021)

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει ότι η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αναγνώρισε τις κάτωθι Ομάδες Παραγωγών:

1. Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.», ως Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.» (ΑΔΑ: 63ΣΥ7ΛΨ-ΗΗ0)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.)
καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 12-02-2021 έπειτα από πρόσκληση με αριθμό 1/2021 και Α.Π. οικ. 18349/09-02-2021, έχοντας υπόψη:

1. Τον Καν.(EE)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου»

2. Τον Ν. 4384/2016 (78/Α΄/26-04-2016), «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

3. Την αριθ. Κ.Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.2430/110502/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ3800/Β΄/27-10-2017)

4. Την αριθ. 58/3844/08-01-2018 ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών – Έλεγχοι Οργανώσεων Παραγωγών» (ΑΔΑ: ΩΓ9Γ4653ΠΓ-7Ψ8)

5. Το αριθ. 2790/132787/08-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ.

6. Την αίτηση της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.», που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας και έλαβε Α.Π. 10398/26-01-2021, με την οποία αιτείται την  αναγνώρισή της ως «Ομάδας Παραγωγών» στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

7. Την με αριθμό 3/2021 Έκθεση της Εισηγήτριας της εν λόγω Επιτροπής.

Αποφασίζουμε

Την αναγνώριση της Ομάδας «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.», ως Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 145985336000 και με έδρα: ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ καθώς με βάση τις διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν η υπ’ αριθ. 397/18235/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η υπ’ αριθ. 4270/139407/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 5/Β΄/05-01-2018), ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης ως Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ στα παρακάτω προϊόντα:

1. Μήλα νωπά με Κωδικό ΣΟ 0808 και
2. Κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines)
νωπά με Κωδικό ΣΟ 0809

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

2. Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.», ως Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.» (Ψ7Η37ΛΨ-2ΙΞ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.)
καθώς και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 91134/8287/21-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒΕ7ΛΨ-ΧΞ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 12-02-2021 έπειτα από πρόσκληση με αριθμό 1/2021 και Α.Π. οικ. 18349/09-02-2021, έχοντας υπόψη:

1. Τον Καν.(EE)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου»

2. Τον Ν. 4384/2016 (78/Α΄/26-04-2016), «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

3. Την αριθ. Κ.Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.2430/110502/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ3800/Β΄/27-10-2017)

4. Την αριθ. 58/3844/08-01-2018 ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών – Έλεγχοι Οργανώσεων Παραγωγών» (ΑΔΑ: ΩΓ9Γ4653ΠΓ-7Ψ8)

5. Το αριθ. 2790/132787/08-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του ΥΠ.Α.Α.Τ.

6. Την αίτηση της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.», που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας και έλαβε Α.Π. 10401/26-01-2021, με την οποία αιτείται την αναγνώρισή της ως «Ομάδας Παραγωγών» στον τομέα των λοιπών προϊόντων.

7. Την με αριθμό 4/2021 Έκθεση της Εισηγήτριας της εν λόγω Επιτροπής.

Αποφασίζουμε

Την αναγνώριση της Ομάδας «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.», ως Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 145985336000 και με έδρα: ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ καθώς με βάση τις διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν η υπ’ αριθ. 397/18235/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η υπ’ αριθ. 4270/139407/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 5/Β΄/05-01-2018), ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης ως Ομάδας Παραγωγών (Ομ.Π.) ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ στα παρακάτω προϊόντα:

1. Σπέρματα Ηλιοτροπίου με Κωδικό ΣΟ 1206 00 91 (Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά) και

2. Σπέρματα ελαιοκράμβης με κωδικό ΣΟ ex 1207 99 96 (Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ