Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ERASMUS for Public Administration»

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ERASMUS for Public Administration» (31-10-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ERASMUS for Public Administration» (31-10-2023)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2024 το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών (κ-μ), με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.

Το Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης – EAS (www.europa.eu/eas) απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών:

Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.

Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το έτος 2024 έχουν οριστεί 2 περίοδοι εκπαίδευσης:

  • 05/03 έως 15/03/2024
  • 08/10 έως 18/10/2024

Για το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στις παραπάνω περιόδους από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης ζητήθηκε η κάθε χώρα να υποβάλει, μέσω της Αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την πρώτη περίοδο μέχρι τις 01-12-2023 και για την δεύτερη περίοδο μέχρι τις 17-05-2024 πλην όμως οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη
Μόνιμη Αντιπροσωπεία, για την πρώτη περίοδο έως τις 27-11-2023 και για την δεύτερη περίοδο έως τις 13-05-2024. Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένες προθεσμίες, δηλ. η 27η Νοεμβρίου 2023, και η 13 η Μαΐου 2024 είναι καταληκτικές και δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μετά την πάροδό τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των φορέων να μας διαβιβάσουν εντός αποκλειστικών προθεσμιών οι οποίες λήγουν, για την πρώτη περίοδο την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και για τη δεύτερη περίοδο την Δευτέρα 06 Μαΐου 2024, το Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων (European CV – το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) το ατομικό έντυπο με τα στοιχεία τους καθώς και το job shadowing excel sheet, τα οποία και επισυνάπτονται, σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή αρχείων .pdf ή .doc – όχι σκαναρισμένα ως εικόνες), στο e-mail: p.karageorgi@ydmed.gov.gr και grammateia@ydmed.gov.gr προκειμένου να προωθηθούν από την υπηρεσία μας οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από το πρόγραμμα και να διαβιβαστούν τα σχετικά έγγραφα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των θέσεων που διατίθενται στη χώρα μας (3 θέσεις και για τις δύο περιόδους) καθώς και την κατανομή αυτών η οποία είναι 2 θέσεις για την πρώτη περίοδο και 1 θέση για την δεύτερη περίοδο, η κάθε υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν ενώπιόν της, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος στην κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής καλύπτεται από το φορέα του κράτους-μέλους του συμμετέχοντα.

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διαβίβαση των αιτήσεων από την οποία θα τεκμαίρεται και η σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την οργάνωση και τη δαπάνη πραγματοποίησης του προγράμματος και διαμονής των συμμετεχόντων (το πρωινό και κάποια γεύματα).

Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης κι όσοι επιλέγονται ενημερώνονται προσωπικά από αυτή, έναν μήνα περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι η υποβολή και μόνο των αιτήσεων, των ενδιαφερομένων, προκειμένου αυτές να διαβιβαστούν στη ΜΕΑ ΕΕ και στη συνέχεια στη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης, δεν εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών του αρ.28 του ν.2190/1994, όπως ισχύει και του αρ.17 του ν.3870/2010, όπως ισχύει.

Τέλος, σημειώνεται, ότι η ανωτέρω προκήρυξη, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–ekpaideysi

 

Διαβάστε εδώ το Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ERASMUS for Public Administration» (31-10-2023), με ΑΔΑ: 92ΤΚ46ΜΤΛ6-9Γ5

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Συνημμένα:

– Europass CV
– Έντυπο στοιχείων υποψηφίου
– Job shadowing excel sheet

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Υφυπουργού
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Για την Π.Ε.Κοζάνης