Μετατάξεις

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1038555 ΕΞ 2020/17-03-2020 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4652/2020 (ΦΕΚ 9 Α/23-01-2020) με ΑΔΑ: 6ΘΕΟ46ΜΠ3Ζ-3ΚΣ

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1038555 ΕΞ 2020/17-03-2020 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4652/2020 (ΦΕΚ 9 Α/23-01-2020) με ΑΔΑ: 6ΘΕΟ46ΜΠ3Ζ-3ΚΣ

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/25.04.2020) με τις οποίες αντικαθίσταται η περ. στ’ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.4652/2020 (Α΄9), τροποποιείται η αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1038555 ΕΞ 2020/17-03-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4652/2020 (ΦΕΚ 9 Α/23-01-2020) με ΑΔΑ: 6ΘΕΟ46ΜΠ3Ζ-3ΚΣ, ως εξής:

«II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, του Ν. 4652/2020 (ΦΕΚ 9’Α/23-01-2020) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-04-2020), του άρθρου 13 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α/02-12-2016), του άρθρου 25 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016), του άρθρου 61 της απόφασης Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 968 Β/22-03-2017) και τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α/5-3-2001), (άρθρα 6, 14, 18, 26, 27, 28 και 29) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α) Για την πλήρωση των ως άνωθεν θέσεων, δεκτές θα γίνουν αιτήσεις πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

 • Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:
  aade.central@aade.gr (Κεντρικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας) ,είτε
 • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: “Ανεξάρτητη
  Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης,
  Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Β’ (Ταχ. Δ/νση: Καρ.
  Σερβίας 10, ΤΚ 105 62, Αθήνα)”,με την ένδειξη επί του φακέλου «ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ – Ν.4652/2020», είτε
 • Αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
  Εσόδων (Καραγιώργη Σερβίας 10, ΤΚ 105 62, Αθήνα, στο 2ο όροφο του κτιρίου,
  γραφείο 213)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση με ΑΔΑ: 6Υ4Κ46ΜΠ3Ζ-ΨΗΨ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης