Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει ότι, σχετικά με την εν εξελίξει υπ’ αρ. 5660/3-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ, δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρ. 6281/11-12-2020 (ΑΔΑ ΨΤΛΛ4653ΠΓ-Β41) Απόφαση Τροποποίησης, με την οποία παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης έως τις 29-1-2021 (ώρα 13:00).

Επιπλέον, με την Απόφαση Τροποποίησης επεκτείνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Πρόσκληση στους ενταγμένους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην Πρόσκληση.

Αναλυτικότερα:

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 5660/3-12-2020 (ΑΔΑ: 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 4.1, σημείο 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 9-11-2020 έως 29-1-2021 (ώρα 13:00).»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1.1, μετά το σημείο 3, προστίθεται νέο σημείο 4, ως εξής:

«4. Επιπλέον των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν και οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 οι οποίοι είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, εφόσον πληρούν το σύνολο των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα.»

3. Το εισαγωγικό χωρίο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για την επιλογή και ένταξη των πράξεων στο υπομέτρο 3.1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) οι υποψήφιοι να ήταν ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 κατόπιν των υπ’ αρ. 130/5917/18-1-2017, 539/27369/20-2-2018 ή/και 4075/182059/31-12-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή να είναι αποδέκτες ολικής μεταβίβασης, που έχει πραγματοποιηθεί για το έτος εφαρμογής 2020, στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1,

β) να πληρούνται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι στήριξης των παραγράφων 3.1 και 3.2 της παρούσας, και

γ) η αίτηση στήριξης να συγκεντρώνει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία 30 βαθμών στα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 3.3.»

4. Στην παράγραφο 4.2, σημείο 1, Πίνακας ii. Επαλήθευση κριτηρίων βαθμολόγησης, η περιγραφή του δικαιολογητικού 3.8 (Για το κριτήριο 2.2) αντικαθίσταται ως εξής:

Για το κριτήριο 2.2:

  • Στοιχεία που αποδεικνύουν την καθετοποιημένη δραστηριότητα παραγωγής τυποποιημένου τελικού προϊόντος από τον συλλογικό φορέα στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος:
    • [3.8] Εάν η παραγωγή γίνεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: Αντίγραφο καταστατικού ή βεβαίωση έναρξης ή βεβαίωση μεταβολής δραστηριοτήτων του φορέα, που περιλαμβάνει τον σχετικό ΚΑΔ δραστηριοτήτων. Εάν η παραγωγή δεν γίνεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας του φορέα με υπεργολαβική επιχείρηση.
    • [3.9] Βεβαίωση του συλλογικού φορέα σχετικά με τα στοιχεία εμπορικής διάθεσης προϊόντος, ετικέτα και συσκευασίες.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα Πρόσκληση.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κ. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ