Σε τροχιά υλοποίησης τα έργα οδοποιίας και πρόσβασης στο Φράγμα Μεσοβούνου

Σε τροχιά υλοποίησης τα έργα οδοποιίας και πρόσβασης στο Φράγμα Μεσοβούνου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δύο έργα που αφορούν το φράγμα του Μεσοβούνου συνολικού προϋπολογισμού 296 χιλιάδων ευρώ  παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη και ομόφωνη απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα το ένα έργο αφορά «Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας και βελτίωσης φρεατίων και οδοποιίας πρόσβασης φράγματος Μεσοβούνου με προϋπολογισμό 235.000 (με ΦΠΑ) και το άλλο τη «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον Αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου» με προϋπολογισμό 61.000 (με ΦΠΑ).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων προς κατασκευή είναι τα παρακάτω:

Για το πρώτο

 1. Μεταφορά και διάστρωση υφιστάμενων πλεοναζόντων υλικών εκσκαφέων φράγματος περίπου 2.000m3, στον αγροτικό δρόμο, παράλληλα με τον κεντρικό κατασκευασμένο βαρυτικό αγωγό DN350
 2. Καθαρισμός-άρση προσχώσεων της κοίτης των ρεμάτων, που συμβάλλουν στον ταμιευτήρα του φράγματος
 3. Καθαρισμός και αποψίλωση της βλάστησης στις παρυφές του ταμιευτήρα με χρήση TRACLAIN και στα υφιστάμενα τεχνικά και στις κοίτες των ρεμάτων που συμβάλλουν στο ρέμα με τσάπα
 4. Διαλογή των φερτών καθορισμού των τεχνικών και διάστρωση τους στην οδοποιία από το φράγμα Μεσόβουνου προς την κεντρική δεξαμενή του αρδευτικού δικτύου
 5. Κατασκευή προφράγματος από σκυρόδεμα C250-30 συγκράτησης φερτών ,σύμφωνα με το σχήμα 1 σχεδίου ZWW6DO1, στο τεχνικό ανάντη του διπλόυ σωληνωτού αγωγού του κυρίως ρέματος τροφοδοσίας του φράγματος Μεσόβουνου
 6. Επένδυση της κοίτης ορθογωνικής διατομής σε μήκος περίπου 20m με σκυρόδδεμα C25-30,οπλισμό #Τ.131 και ενδιάμεσους αρμούς διαστολής, σύμφωνα με το σχήμα 2 σχεδίου ZWW6DO1, στη θέση κατάντη του προηγούμενου προφράγματος συγκράτησης φερτών
 7. Κατασκευή μπλοκ από σκυρόδεμα C25-30 με ανοικτή διατομή και τοποθέτηση θυροφράγματος, σύμφωνα με το σχήμα 3 σχεδίου ZWW6DO1, στο τέλος της παραπάνω κοίτης ορθογωνικής διατομής
 8. Αποκατάσταση διαβρώσεων του εδάφους (υποκατασκευές) σε εννέα θέσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
 9. Αποκατάσταση της έδρασης του υφιστάμενου κεντρικού βαρυτικού αγωγού DN350 σύμφωνα με το σχήμα 4 σχεδίου ZWW6DO1
 10. κατασκευή ενός (1) φρεατίου οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 3,6m*1,8m*2.0m
 11. Εργασίες συντήρησης των βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος έδρασης του αγωγού εντός της σήραγγας του φράγματος Μεσόβουνου

 

Ενώ για το δεύτερο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι:

Στο υπόψη τμήμα του αγωγού θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

 1. Αποξήλωση του υφιστάμενου διαφραγματικού πλωτηροδιακόπτη 1 –FLV-001DN250 PN25 στο εσωτερικό του φρεατίου εξόδου προς την κεντρική δεξαμενή 3.000m3 και της συνοδού απομακρυσμένης διάταξης πλωτήρα
 2. Διάνοιξη οπής στο τοιχείο του παραπάνω φρεατίου στην έξοδο του υφιστάμενου αγωγού 1-ΕΞΟΔΟΣ-ΠΡΟΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗ-χαλυβδοσωλήνα DN250 (βλ.σχέδιο ZWWPA01)
 3. Αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού 1-ΕΞΟΔΟΣ –ΠΡΟΣ –ΔΕΞΑΜΕΝΗ (χαλυβδοσωλήνας DN250) με νέο αγωγό 2-ΝΕΟΣ-ΕΞΟΔΟς-ΠΡΟΣ-ΚΕΝΤΡ-ΔΕΞ((χαλυβδοσωλήνας DN300) από το εσωτερικό του φρεατίου εξόδου προς την κεντρική δεξαμενή 3.000m3 έως τη θέση εγκατάστασης του νέου πλωτηροδιακόπτη 2-FLV-001 επί της μεταλλικής κατασκευής στο εσωτερικό της δεξαμενής 3.000m3
 4. Εγκατάσταση νέου μηχανικού πλωτηροδιακόπτη 2-FLV-001, διπλού εξισορροπημένου δίσκου (double disk equilibrated float valve) DN300 PN40, ο οποίος θα εγκατασταθεί υπέργεια επί της μεταλλικής κατασκευής στο εσωτερικό της δεξαμενής 3.000m3
 5. Τροποποίηση του τερματικού τμήματος του υφιστάμενου αγωγού 1-ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-χαλυβδοσωλήνας DN150 με κατασκευή του τμήματος 2-ΝΕΟΣ-ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-χαλυβδοσωλήνας DN150, σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο ZWWPA02
 6. Κατασκευή μεταλλικής κατασκευής με θερμό γαλβάνισμα στο σύνολο της, εγκατάστασης του νέου μηχανικού πλωτηροδιακόπτη 2-FLV-001,DN300 PN40 στο εσωτερικό της δεξαμενής 3.000m3 σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο ZWWPA02

Σε τροχιά υλοποίησης τα έργα οδοποιίας και πρόσβασης στο Φράγμα Μεσοβούνου