Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικός έτος 2018-2019

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικός έτος 2018-2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

  1. Το άρθρο 60 του Ν. 4412/16
  2. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  3. Τα άρθρα 1,2,3,4 της του άρθρου 63  του νόμου 4415/2016 – 6/9/2016 (ΦΕΚ 159-Α)
  4. Τα άρθρα 1,2 της του άρθρου 21  του νόμου 4563/18 – 20/9/2018
  5. Την με αριθμ. 156/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκρισης Νέων Δρομολογίων μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018-2019

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης των: Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού ποσού 384.544 ευρώ με το Φ.Π.Α

Προϋπολογισμού 384.544 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. (CPV  60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο  τμήμα προμηθειών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης την Τετάρτη 6/2/2019 και ώρα 10:00 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν  ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κοζάνης

 

 

Πλακεντάς Παναγιώτης

Συνημμένα:

Ο πίνακας των νέων δρομολογίων σχολικού έτους 2018 – 2019, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και η υπεύθυνη δήλωση.

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικός έτος 2018-2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Το άρθρο 60 του Ν. 4412/16

Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)

Τα άρθρα 1,2,3,4 της του άρθρου 63  του νόμου 4415/2016 – 6/9/2016 (ΦΕΚ 159-Α)

Τα άρθρα 1,2 της του άρθρου 21  του νόμου 4563/18 – 20/9/2018

Την με αριθμ. 156/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκρισης Νέων Δρομολογίων μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018-2019

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης των: Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού ποσού 384.544 ευρώ με το Φ.Π.Α