Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για τα αδιάθετα δρομολόγια του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 με τις τροποποιήσεις συνολικού ποσού 535.102,90 με το Φ.Π.Α.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για τα αδιάθετα δρομολόγια του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 με τις τροποποιήσεις συνολικού ποσού 535.102,90 με το Φ.Π.Α.

Διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για τα αδιάθετα δρομολόγια – αδιάθετα δρομολόγια – αδιάθετα δρομολόγια του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 με τις τροποποιήσεις συνολικού ποσού 535.102,90 με το Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 2. του ν. 4314/2014 (Α’ 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 3. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 4. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 6. του ν. 3886/2010 (Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),

  όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,

 7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 13. του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 14. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 15. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 16. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 17. Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
 18. Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

  Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

 19. Την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
 20. Την με αρ.  156/18 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΥ7ΛΨ-Β3Τ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 21. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, οικονομικού έτους 2018 όπως αυτός τροποποιήθηκε με την αριθ. 321/17 (Α.Δ.Α.: 78ΩΗ7ΛΨ-ΨΙΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
 22. Την αρ.2002/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΠΜΘ7ΛΨ-Μ4Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου 4257/2014.
 1. Την υπ. αριθμ. 3011/18 -5/7/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης (ΑΔΑ: 60IM7ΛΨ-Ξ0Ω).
 2. Τις βεβαιώσεις – καταστάσεις μεταφερόμενων μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 που εστάλησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που εδρεύουν σε αυτήν.
 3. Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολ. έτους 2018-2019.
 4. Τον πίνακα των απαιτούμενων δρομολογίων για την μεταφορά των μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019 που κατάρτισε η Διεύθυνση Οικονομικού της Π.Ε. Κοζάνης.
 5. Το αρ. έγγραφο 118070/4455-28/6/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης για τις  κλίσεις και τις χιλιομετρικές αποστάσεις των δρομολογίων.
 6. Το αρ. πρωτ.1353-24/05/2018 εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης.
 7. Την αρ. 2016/18 (ΑΔΑ: 62ΞΥ7ΛΨ-Σ69) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού 7.965.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) και έγκρισης διενέργειας

  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης, και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020.

 8. Τη μη υποβολή Ενστάσεων κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
 9. Την απόφαση 2597/18 (ΑΔΑ: 6ΒΔ27ΛΨ-ΓΙΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης, και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020.
 10. Την απόφαση 2720/18 (ΑΔΑ: ΩΤΚ37ΛΨ-ΧΑΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020.
 11. Την απόφαση 146/19  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης αδιάθετων δρομολογίων με τις τροποποιήσεις του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης, και των όρων αυτού για το σχολικό έτος 2018-2019.
 12. Το άρθρο 60 του Ν. 4412/16
 13. Τον Ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
 14. Τα άρθρα 1,2,3,4 της του άρθρου 63  του νόμου 4415/2016 – 6/9/2016 (ΦΕΚ 159-Α)
 15. Τα άρθρα 1,2 της του άρθρου 21  του νόμου 4563/18 – 20/9/2018

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

Αδιάθετων δρομολογίων του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020» με τις τροποποιήσεις που προέκυψαν μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 συνολικού ποσού 535.102,90 με το Φ.Π.Α

Προϋπολογισμού 535.102,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. (CPV  60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα προμηθειών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης την Τετάρτη 6/2/2019 και ώρα 10:00 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά να καταθέσουν στην Π.Ε Κοζάνης στο τμήμα προμηθειών υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα και να δηλώνουν  ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Κοζάνης

 

Πλακεντάς Παναγιώτης

Συνημμένα:

Τα αδιάθετα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, και η οικονομική προσφορά