Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ελέγχου, Πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των κτιρίων ΠΕ Κοζάνης, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ελέγχου, Πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των κτιρίων ΠΕ Κοζάνης, αρμοδιότητας  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ελέγχου, Πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των κτιρίων ΠΕ Κοζάνης

(Περιγραφή cpv: 79132000-8/Υπηρεσίες πιστοποίησης

Έχοντας υπόψη,

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 10. Το αρίθμ πρωτ. 87368/3-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010855905) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αρίθμ πρωτ. 87368/6-6-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης.
 11. Η αρίθμ 904/22 (ΑΔΑ: ΩΣΦΩ7ΛΨ-5ΥΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης και ανάληψης πίστωσης.
 12. Η αρίθμ 2562/22 (ΑΔΑ: ΩΜΙΔ7ΛΨ-ΩΤΕ/ΑΔΑΜ: 22REQ010870666) απόφαση ανάληψης στον ΚΑΕ 072.0899.
 13. Την ανάγκη για την παροχή της υπηρεσίας Ελέγχου, Πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ), έκδοση επικαιροποιημένων Υ.Δ.Ε., εκθέσεων παράδοσης και πρωτοκόλλων ελέγχου των κτιρίων της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.376,00€ (συμπ ΦΠΑ).

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές αναφέρεται στον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες χαμηλής τάσης) και την έκδοση επικαιροποιημένων Υ.Δ.Ε., έκθεση παράδοσης και πρωτόκολλα ελέγχου προς αντικατάσταση των κατατεθειμένων στην επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κτιρίων της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 101195/17-9-2021 (ΦΕΚ 4654 Β’/8-10-2021), «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 129600/29-11-2021 (ΦΕΚ 5635 Β’/2-12-2021) «Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’4654)» τέθηκαν σε ισχύ τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 60364 και ΚΕΗΕ. Στα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 60364 και ΚΕΗΕ περιγράφονται λεπτομερώς το πώς πρέπει να γίνεται ο αρχικός έλεγχος και κάθε επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται με πιστοποιημένα πολυόργανα υψηλής ακρίβειας που τεκμηριώνουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισμών της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ HD 384 , ΕΛΟΤ 60364 και ΚΕΗΕ.

Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις μετρήσεις και τις δοκιμές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 60364 και ΚΕΗΕ.

Από την 1 Νοεμβρίου 2011, η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σκοπός της είναι να μειωθούν οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια και να βελτιωθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και η ασφάλεια των κτιρίων.

Βάσει της Υπουργικής  Απόφασης 101195/17-9-2021 (ΦΕΚ 4654 Β’/8-10-2021), «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 129600/29-11-2021 (ΦΕΚ 5635 Β’/2-12-2021) «Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’4654)»,  πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

Το νέο πιστοποιητικό για κάθε κτίριο θα περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση παράδοσης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
 • Έντυπο Καταγραφής στοιχείων
 • ΕΠΕΔΔΡ (όπου απαιτείται)
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης (ηλεκτρονική μορφή AutoCAD ή συμβατό με αυτό λογισμικό σχεδίασης)
 • Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κ.λπ. (ηλεκτρονική μορφή autocad ή συμβατό με αυτό λογισμικό σχεδίασης)

Οι εργασίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του ισχύοντος προτύπου (Υ.Α. 101195/17-9-2021 (ΦΕΚ 4654 Β’/8-10-2021) και Υ.Α. 129600/29-11-2021 (ΦΕΚ 5635 Β’/2-12-2021)) και θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισμών και

με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, κατόχους της απαιτούμενης αντίστοιχης άδειας (Ν. 4483/1965 ΦΕΚ 118/Α/65, Υ.Α. Φ.50/503/168 ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011, Ν. 3982 ΦΕΚ Α 143/17-06-2013).

Μετά την διενέργεια του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας η υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με τα έγγραφα που τη συνοδεύουν (πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα) με μέριμνα και αυτοπρόσωπη παρουσία του αναδόχου.

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαθέτει τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό, όργανα και εργαλεία ελέγχου.

Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, όσο και την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου) θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας έγγραφη Τεχνική Έκθεση-πρόταση με μέτρα εργασιών επισκευής-συντήρησης.

Μετά την άρση των ελλείψεων από την υπηρεσία, ακολουθεί τελικός έλεγχος, πιστοποίηση και έκδοση Υ.Δ.Ε.

Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στην τιμή των εργασιών.

Η μη διενέργεια των ελέγχων και των επανελέγχων όπως έχουν οριστεί νομοθετικά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους εμπλεκόμενους (ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, ηλεκτρολόγους κ.λπ.) ιδιαίτερα αν συμβεί ατύχημα.

Μία ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να είναι ή να γίνει επικίνδυνη. Με συστηματικούς αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους μπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Από την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος ελέγχου θα προκύψει ελαχιστοποίηση σε βλάβες, πυρκαγιές και ατυχήματα στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και διασφάλιση ποιότητας των εγκαταστάσεων με αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας.

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών διακρίνεται σε δύο φάσεις:

 

Συνημμένα:

Τα σχετικά έγγραφα για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Ελέγχου, Πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των κτιρίων ΠΕ Κοζάνης (σε μορφή zip)