Μετατάξεις

Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως ισχύει, στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες
διατάξεις. Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:

Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/A/3-12-2007) με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί Kε το Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/4-3-2009), το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ53/Α/31-3-2010) και το Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/28-2-2013) και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 18 αυτού.

biks0-d1p