Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’32/11-02-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και την αριθμ. 559/26818/26-02-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτούσιες αναφέρονται παρακάτω τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α’66/22-03-2012) περί «Διαχείρισης και προστασίας ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις»

Οι σχετικές αιτήσεις θα παραλαμβάνονται για την Π.Ε. Κοζάνης από το Τμήμα Εποικισμού-Αναδασμού της Δ/νσης μας  εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν .

Σχετικές πληροφορίες: Γραφεία 6 και 7 της Δ/νσης Πολιτικής Γης (1ος όροφος κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης) και στα τηλέφωνα: 2461351413, 2461351143 και 2461351227.

Ο   Δ/ΝΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Χαράλαμπος  Παγκαρλιώτας

  1. Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4235/2014
  2. Nόμος 4235-2014