Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο Αγρόκτημα Σταυρωτή του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα ΣΤΑΥΡΩΤΗ της ΤΚ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ του δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Τετάρτη 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 έως Δευτέρα 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 2461-3-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε  υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ. 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους φακέλους που μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 έως 23-10-2017  οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας


Πίνακας αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Σταυρωτή Αμπατζής Ευστράτιος του Γεωργίου υπ.αριθ. 87 αγροτεμάχιο 880,63τ.μ. 234/11-09-2006
2 Σταυρωτή Βαλασίδης Ιωάννης του Παναγιώτη υπ.αριθ.399 αγροτεμάχιο 5250,00τ.μ. 17888/27-111-2003
3 Σταυρωτή Βαλασίδου Κυριακή του Βασιλείου υπ.αριθ.295 αγροτεμάχιο 9957,22τ.μ. 348/12-10-2006
4 Σταυρωτή Βαλασίδου Παγώνα του Βασιλείου υπ.αριθ.596 αγροτεμάχιο 6423,53τ.μ. 345/12-10-2006
5 Σταυρωτή Βαρτζώκα Δήμητρα του Αθανασίου υπ.αριθ.652 αγροτεμάχιο 6843,00τ.μ. 354/17-10-2006
6 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Αθανάσιος του Ευστρατίου υπ.αριθ.182 αγροτεμάχιο 9160,47τ.μ. 181/16-10-2006
7 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Γεώργιος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 621 αγροτεμάχιο 3459,13τ.μ. 349/13-10-2006
υπ.αριθ. 620 αγροτεμάχιο 5155,09τ.μ.
8 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Ευστράτιος του Γεωργίου αρ.55   οικόπεδο  Ο.Τ.7 899,16τ.μ. 53289/1631/285-2014*
9 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Λεωνίδας  του Ευστρατίου υπ.αριθ. 227 αγροτεμάχιο 3112,65τ.μ. 188/17-10-2006
10 Σταυρωτή Ζαχαριάδης Παναγιώτης  του Λεωνίδα υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 5251,40 187/17-10-2006
11 Σταυρωτή Ιωαννίδης Θεόδωρος του Παύλου υπ.αριθ. 605 αγροτεμάχιο 2927,88τ.μ. 18727/12-12-2003
υπ.αριθ. 626α αγροτεμάχιο 6850,13τ.μ.
12 Σταυρωτή Ιωάννου Χαράλαμπος του Αθανασίου υπ.αριθ. 541 αγροτεμάχιο 8750,00τ.μ. 9399/03-06-2005
13 Σταυρωτή Ιωάννου Σοφία του Ομήρου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 1515,00τ.μ. 258/18-09-2006
υπ.αριθ. 344 αγροτεμάχιο 859,00τ.μ.
14 Σταυρωτή Καραμήτσος Ευστράτιος του Εμμανουήλ υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 7805,22τ.μ. 183/17-10-2006
15 Σταυρωτή Κυριακίδου Αικατερίνη του Χρήστου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 3083,67τ.μ. 254/14-09-2006
16 Σταυρωτή Μαντζαρίδης Ιωάννης του Δημητρίου υπ.αριθ. 652  αγροτεμάχιο 10005,00τ.μ. 355/17-10-2006
17 Σταυρωτή Μαστρογιαννίδης Δημήτριος του Παναγι υπ.αριθ.  αγροτεμάχιο 1486.89 τμ 3572.43 τμ 308/19-10-2006
18 Σταυρωτή Μαντζαρίδου Μαρία του Ιωάννη υπ.αριθ. 596  αγροτεμάχιο 6423,53τ.μ 227/17-10-2006
19 Σταυρωτή Μηντελή Σοφία  του Ευαγγέλου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 9075,22τ.μ 257/14-09-2006
20 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Αθανάσιος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 158 αγροτεμάχιο 954,57τ.μ. 9731/04-06-2004
υπ.αριθ. 551 αγροτεμάχιο 2897,18τ.μ.
υπ.αριθ. 191 αγροτεμάχιο 909,98τ.μ.
υπ.αριθ. 593 αγροτεμάχιο 6601,14τ.μ.
αρ.13   οικόπεδο  Ο.Τ.3 500,00τ.μ.
21 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Κων/νος του Αθανασίου υπ.αριθ.117 αγροτεμάχιο 1867,54τ.μ. 343/12-10-2006
22 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Κων/νος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 640 αγροτεμάχιο 10481,47τ.μ. 9742/04-06-2004
23 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου υπ.αριθ. 289 αγροτεμάχιο 3937,68τ.μ. 352/14-10-2006
24 Σταυρωτή Ξανθόπουλος Τριαντάφυλλος του Ευστρατίου υπ.αριθ. 584 αγροτεμάχιο 9818,15τ.μ. 9741/04-06-2004
25 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Βαϊα του Γεωργίου αρ.17  οικόπεδο  Ο.Τ.5 350/13-10-2006
26 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Ευγενία του Χρήστου υπ.αριθ.118 αγροτεμάχιο 2802,91τ.μ. 302/06-10-2006
υπ.αριθ.507 αγροτεμάχιο 3608,78
υπ.αριθ. 87 αγροτεμάχιο 1183,03τ.μ.
27 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Ευστρατία του Γεωργίου υπ.αριθ. 309 αγροτεμάχιο 6954,34τ.μ. 421/19-04-2004
28 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Ευστρατία του Θεοδώρου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 2315,89τ.μ. 347/12-10-2006
29 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Ευστρατία του Θεοδώρου υπ.αριθ. 404 αγροτεμάχιο 4364,25τ.μ. 346/12-10-2006
30 Σταυρωτή Ξανθοπούλου Νεοφίλη του Μανώλη υπ.αριθ. 626 αγροτεμάχιο 5508,12τ.μ. 342/12-10-2006
31 Σταυρωτή Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννη υπ.αριθ. 488β αγροτεμάχιο 7999,33τ.μ. 182/17-10-2006
32 Σταυρωτή Σουλίδης Φώτιος του Χρήστου υπ.αριθ. 87 αγροτεμάχιο 2567,10τ.μ. 256/14-09-2006
33 Σταυρωτή Σουλίδης Χρήστος του Φωτίου υπ.αριθ. 132 αγροτεμάχιο 5444,99τ.μ. 255/14-09-2006
34 Σταυρωτή Συριανίδης Σωτήριος του Βασιλείου υπ.αριθ. 596 αγροτεμάχιο 2205,67τ.μ. 353/17-10-2006
υπ.αριθ. 579 αγροτεμάχιο 8297,13τ.μ.
35 Σταυρωτή Χατζηευστρατίου Πετρούλα του Θεοδώρου υπ.αριθ. 87 αγροτεμάχιο 3003,58τ.μ. 198/17-10-2006