Επαγγελματικές άδειες ΠΕ Κοζάνης

Νέα παράταση Αντικατάστασης Επαγγελματικών Αδειών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Ανάπτυξης Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Επαγγέλματος, Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, γνωστοποιείται η νέα καταληκτική ημερομηνία για την αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών, σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, 105 παρ. 2 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017). 

Σύμφωνα με  τον ανωτέρω νόμο, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κατέχουν επαγγελματικές άδειες (Υδραυλικών, Μηχανολόγων ΜΤΣ, Συγκολλητών Ψυκτικών και Χειριστών Μηχανημάτων  Έργου), οι οποίες εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή παλαιότερων διατάξεων του Ν.3982 (ΦΕΚ143/Α΄/2016), θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν με άδειες των νέων διατάξεων, έως τις 31/12/2018.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  των παραπάνω ειδικοτήτων, να προβούν στην έγκαιρη αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών.  Μετά την  παρέλευση της  παραπάνω ημερομηνίας, οι επαγγελματικές άδειες οι οποίες δεν θα έχουν αντικατασταθεί με νέες, θα παύουν να ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461351 404, 484 και 425.

Ο προϊστάμενος Τμήματος                                 Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Βαβλιάρας Χρήστος                                            Ράλλης Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2461351425                                               Τηλ.: 2461351284