Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (άρθρο 118, παρ.5 του Ν.4412/16)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Απευθείας Ανάθεση), για το έτος 2018

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών:

Α. ΕΡΓΑ

 1. Οδοποιίας.
 2. Οικοδομικών.
 3. Υδραυλικών.
 4. Ηλεκτρομηχανολογικών.
 5. Πρασίνου.
 6. Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων.
 7. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 8. Ανελκυστήρων.
 9. Βιομηχανικών και ενεργειακών.
 10. Ειδικών μονώσεων.
 11. Γεωτρήσεων.
 12. Πλωτών έργων και εγκαταστάσεων.

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
 2. Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.
 3. Οικονομικές μελέτες.
 4. Κοινωνικές μελέτες.
 5. Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
 6. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
 7. Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες.
 8. Στατικές μελέτες.
 9. Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
 10. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες.
 11. Μελέτες λιμενικών έργων.
 12. Μελέτες μεταφορικών μέσων.
 13. Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων.
 14. Ενεργειακές μελέτες.
 15. Βιομηχανικές μελέτες.
 16. Μελέτες τοπογραφίας.
 17. Χημικές μελέτες και έρευνες.
 18. Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων.
 19. Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.
 20. Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.
 21. Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
 22. Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.
 23. Γεωργικές μελέτες.
 24. Δασικές μελέτες.
 25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 26. Αλιευτικές μελέτες.
 27. Περιβαλλοντικές μελέτες.
 28. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.

να υποβάλλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα) στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Δημοκρατίας 27, 3ος όροφος, γραφείο 23, τηλ: 2461351210-493). Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018 (ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν.4412/16)

είτε αυτοπροσώπως, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και τη 5η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του Ν.3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων) ή Μελετητικό Πτυχίο, το οποίο να είναι σε ισχύ. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθή (με το γνήσιο της υπογραφής).

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

Παναγιώτης Πλακεντάς

Δείτε τα σχετικά έγγραφα