Μετατάξεις

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της για την κάλυψη των αναγκών της, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων, με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Έξι (6) θέσεις κατηγορίας Π.Ε., εκ των οποίων,

  • (3) τρεις θέσεις Μηχανικών
  • (3) τρεις θέσεις Οικονομολόγων- Διοικητικού

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς περιλαμβάνει:

1. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/ 3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 3840/2010 (ΦΕΚ 53/ Α΄/31.3.2010).

2. Την με αριθμ.53898/ΕΥΘΥ 2382/26-11-2010 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41539/Γ΄ΚΠΣ 285/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄/08.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την 9774/ΕΥΣ 1128/29.02.2008 (ΦΕΚ 457/17.03.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας

3. Την Υ.Α. αριθμ. 44208/ΚΠΣ Γ 300/27.12.2000 (ΦΕΚ 1623/Β/29.12.2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α.53894/ΕΥΘΥ 2383/26.11.2010 με θέμα: “Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου”

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Η στελέχωση της Ενδιάμεση Διαχειριστικής Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και ισχύει.

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι η Μυτιλήνη.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (6ΒΞ97ΛΩ-ΡΚΘ)

Για την Π.Ε.Κοζάνης