Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010)

2. Τις διατάξεις του  Π.∆. 146/2010 «Οργανισός της  Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»  (ΦΕΚ 239/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 271/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 877/21-3-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 939/Β΄)

3. Την εγκύκλιο αριθ. 55 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά ε το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των ∆ήων της χώρας»

4. Την υπ΄αριθ.  6414/2014/05-09-2014  βεβαίωση  της Υ.∆.Ε. Ν. Κοζάνης

5. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Εκτελεστικού Γραατέα.

ΓΝΣΤΟΠΟΙΕΙ

Α. Την πλήρωση μίας -1- θέσης  Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.  Ο ανωτέρω θα διοριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη, η οποία δηοσιεύεται στην Εφημερίδα  της Κυβέρνησης, η δε θητεία του Εκτελεστικού Γραμματέα λήγει όταν ο Περιφερειάρχης απολέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση