Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης για την στελέχωση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης για την στελέχωση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/28.2.2013) άρθρο πρώτο και ισχύει.

c9k97lc-8oe

c9k97lc-8oe