Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης για τη στελέχωση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/28.2.2013) άρθρο πρώτο και ισχύει.

Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:

1.Την ΚΥΑ 26822/ΕΥΘΥ 1375/17–06–2011(ΦΕΚ1459/τ.Β ́/17–06–2011) «Τροποποίηση της με αριθμ. 41542/ Γ ́ ΚΠΣ/277 ΚΥΑ / 08–12–2000(ΦΕΚ 1501/τ.Β ́/ 08–12–2000) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας,σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007,

2.Την ΥΑ 28172/ΕΥΘΥ1210 / 30– 06 –2010 (ΦΕΚ1058 / τ. Β’ / 13 – 07 – 2010), με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 165/Γ ́ΚΠΣ / 303 (ΦΕΚ3/τ.Β ́/05–01–2001) «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2α του Ν.2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας»,

3.Το άρθρο 186 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ87 / τ. Α’ / 07 – 06 – 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4.Την αριθμ. 184/23– 01–2010απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμού, τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες των εκλογών της 07 –11–2010και των επαναληπτικών της 14–11–2010»

c9k97lc-8oe

c9k97lc-8oe