Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις ή αποσπάσεις στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Πυρσινέλλα 2-4, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 73, 74, 79, 181, 184 του Ν.3584/2007 περί μετατάξεων και αποσπάσεων. H Ταχυδρομική Διεύθυνση είναι: Πυρσινέλλα 2-4, Ιωάννινα – ΤΚ:45332.
2. Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις ή αποσπάσεις, είναι οι κάτωθι:

Α/Α     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ         ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ              ΘΕΣΕΙΣ
1            ΠΕ           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)     2
2            ΤΕ               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ               1
3            ΔΕ                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                        1

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, Πυρσινέλλα 2-4, Ιωάννινα, ΤΚ 45332, από 1/12/2014 έως 10/12/2014 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη ή απόσπαση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
  • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και τυχόν πρόσθετων προσόντων
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

 

6ΩΒΙΟΕΠΤ-Π0Φ