Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης Θέσης Προϊσταμένου Επιπέδου Τμήματος Της ΔΟΥ Γλυφάδας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Για την πλήρωση της θέσης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ε.1 και Ε.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α), όπως ισχύει, του άρθρου 54 του ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α’/156), καθώς και της αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ7-11-2014 (ΦΕΚ Β’ 3380), Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προισταμένων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε., καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7Λ9ΙΧ-Ρ9Γ