Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥ∆ΕΠΘ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.∆. Α.Ε.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στα πλαίσια:

1. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020»

2. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

3. Της Υπουργικής Απόφασης 32675/ΕΥΘΥ 331/23.03.2015 (ΦΕΚ 713/Β/24.4.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Της Υ.Α. αριθμ. 43162/ΚΠΣ 295/19.12.2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 28490/ΕΥΣ 2139/23.06.2008 με θέμα:

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43162/ΚΠΣ 295/19.12.2000 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με τίτλο «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 2860/2000, στην Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας κατά κατηγορία» (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000)» (ΦΕΚ 1281/Β/2-7-2008).

5. Των αρμοδιοτήτων και έργου της Υπηρεσίας και της υφιστάμενης στελέχωσής της.

Οι προς πλήρωση θέσεις, είναι συνολικά 4 Π.Ε. και 2 Τ.Ε. και κατανέμονται ως ακολούθως:

Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή και
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.

Μία (1) θέση Π.Ε. Οικονομολόγων Οικονομικών Επιστημών. Εμπειρία σε θέματα
Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.

Μία (1) θέση Π.Ε. Γεωτεχνικών – Γεωπόνων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή
Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις Π.Ε. Οικονομολόγων Οικονομικών Επιστημών και
Γεωτεχνικών – Γεωπόνων που διατίθενται ως ανωτέρω, είναι δυνατή εσωτερική ανακατανομή των θέσεων Π.Ε. στις 3 κατηγορίες Π.Ε. που προσκαλούνται.

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (ΑΔΑ Ω17Ι7ΛΡ-94Γ)