Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νέων δρομολογίων Ι μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νέων δρομολογίων Ι μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 2. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
 3. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
 4. Το άρθρο 391 του Ν 4957/22 ( ΦΕΚ141/Α/21.07.2022)
 5. Το με αριθμ. 168162 26/10/2022  έγγραφό του τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού – Πολιτισμού
 6. Την με αριθμ.  1617/22  (ΑΔΑ: ΩΤ0ΦΘ7ΛΨ-ΖΑ4) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Π.Δ.Μ

Προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 143.762,27 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά το σχολικό  έτος 2022-2023

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την 14/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν και να  προσκομίσουν σε  φάκελο (φάκελος δικαιολογητικών) μαζί με την οικονομική προσφορά  (φάκελος οικονομικής προσφοράς) τα παρακάτω:

 

 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πλήρη αποδοχή των  τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης)
 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα Ποινικού μητρώου που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά :

1) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε ),τους διαχειριστές,

2) Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

3) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

4) Στις περιπτώσεις Ένωσης Προμηθευτών το προαναφερόμενο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση

5) Στις περιπτώσεις της Κοινοπραξίας το ανωτέρω σχετικό απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Κοινοπραξία

β) Φορολογική ενημερότητα.

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (από Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

δ) Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρείας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν την εταιρεία ως εταίροι.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν έχει επιβληθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων πρόστιμο  σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

στ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του Οικονομικού Φορέα.

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων με δικαστική Απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού Φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.

ή  (Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας)

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού που περιγράφονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Ε.Ε. Ως ΚΑΤΩΤΈΡΩ

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα ο αποκλεισμός, σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν. 4412/2016,

θ) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας).

1) Τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο αρμόδιο επαγγελματικό Μητρώο, κατά περίπτωση

2) τα φυσικά πρόσωπα, την ειδική κάρτα (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.), σε ισχύ, την οποία διαθέτουν ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ι) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

 • Άδεια κυκλοφορίας, σε ισχύ, των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο,
 • Ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο,
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των οχημάτων, υπεύθυνη δήλωση του συνιδιοκτήτη του οχήματος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι συναινεί στην χρησιμοποίηση του οχήματος από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την μεταφορά μαθητών για όλη την διάρκεια της σύμβασης μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.
 • Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης οχήματος, συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχωρητήριο, όπου στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση, του ιδιοκτήτη του οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα για όλη την διάρκεια της σύμβασης μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, η οποία έχει εκδοθεί έως δεκαπέντε ημέρες (15) από την κατάθεση της προσφοράς.
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό),

κ) Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

λ) Για νομικά πρόσωπα έγγραφα σύστασης, νόμιμη εκπροσώπηση (καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου.

Δικαιολογητικά οδηγών και συνοδών:

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς που θα χρησιμοποιηθούν, όπου για τους οδηγούς λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθμός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας).
 • Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να είναι υγιείς (δηλ. ικανοί για οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 4587/τ.Β/οικ.Α79574/5488/16).
 • Απαιτείται να προσκομίζεται ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, από παθολόγο, δερματολόγο και ψυχίατρο (ακόμη και σε περίπτωση που και ο ίδιος ο προσωρινός ανάδοχος είναι οδηγός ή συνοδός) σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, τόσο των οδηγών, όσο και των συνοδών μαθητών σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα, ανά κατηγορία (οδηγοί ή συνοδοί) στην υπ’αρ. πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).
 • Ακόμη, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων οδηγών και των συνοδών οχημάτων μεταφοράς μαθητών, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεμφθεί για κανένα από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ Μεταφοράς Μαθητών αδικήματα καθώς και ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. Για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών , πρέπει να γίνει  και σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει τα εξής :

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ – Τ.Κ. 50131

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ Κοζάνης ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023»

ΑΠΟ:

(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νέων δρομολογίων Ι μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023 (σε μορφή pdf)

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νέων δρομολογίων Ι μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023 (σε μορφή docx)

 

prosklisi-neon-dromologion-i-metaforas-mathiton-pe-kozanis-pdm-2022-2023