Διαγωνισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή Υπογραφή) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία δια συλλογής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακίνησης δημοσίων εγγράφων μεταξύ φορέων του Δημοσίου μεταξύ φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ;, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 € με Φ.Π.Α. και καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, για υποβολή κλειστής τεχνικοοικονομικής προσφοράς, σε έντυπη μορφή.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τίτλος του διαγωνισμού, μέχρι τις 13/02/2015 ημέρα Παρασκευή, στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ένας φάκελος που θα περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου.

Διαβάστε εδώ τη πρόσκληση (7ΨΠΖ7ΛΨ-ΘΣΧ)