Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων γραμματείας και συνεργάτη για τη στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δασών (10-10-2023)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων γραμματείας και συνεργάτη για τη στελέχωση του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δασών (10-10-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων γραμματείας και συνεργάτη για τη στελέχωση του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (10-10-2023)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 6/2022 “Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων” (ΥΠΕΝ) (ΦΕΚ Α’ 17/2022).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. β’ και γ’ του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις της περ. α’, παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143).
4. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 745/ΥΟΔΔ/27-7-2023 περί διορισμού Γενικού Γραμματέα Δασών.
5. Την ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία για την πλήρωση θέσεων με διάθεση ή απόσπαση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δασών ως εξής:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης διάθεσης / απόσπασης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης διάθεσης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Περιγραφή θέσης εργασίας και προσόντα υποψηφίων

Το προσωπικό που στελεχώνει το ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για την εύρυθμη λειτουργία του και συνεπικουρεί το έργο του Γενικού Γραμματέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητικής κυρίως φύσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ενώ επιπλέον συμμετέχει σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των σχετικών έργων.

Α. Δύο (2) Θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού για την Γραμματεία

Καθήκοντα • Γραμματειακή υποστήριξη και επιμέλεια για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δασών
• Προγραμματισμός συναντήσεων και αρχειοθέτηση εγγράφων, υπηρεσιακών φακέλων, καθώς και άλλα συναφή με τη θέση καθήκοντα
• Χειρισμός ηλεκτρονικού συστήματος διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ)
• Επικοινωνία με συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα και καθορισμός συναντήσεων
• Οργάνωση της επικοινωνίας με το κοινό, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διαχείριση e-mails και τηλεφωνικής επικοινωνίας,
• Οργάνωση ταξιδιών Γενικού Γραμματέα.

Β. Μία (1) θέση ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων- Γεωλόγων – Γεωπόνων) ή ΠΕ Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Περιβάλλοντος, ως άμεσου συνεργάτη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ

Καθήκοντα • Η συνεπικουρία του έργου του Γενικού Γραμματέα σε τομείς της αρμοδιότητάς του που αφορούν στην εποπτεία χάραξης της δασικής πολιτικής της Κυβέρνησης, της εκτέλεσης προληπτικών έργων καθαρισμού και προστασίας των δασών, της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας, της αποκατάστασης των δασών μετά τις πυρκαγιές και της εκτέλεσης του προγράμματος αναδασώσεων και δασώσεων σε όλη τη χώρα.
• Η επιστημονική συνδρομή του για θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής που εντάσσονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας.

Διαδικασία Επιλογής – Αξιολόγησης

Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και επιθυμητών προσόντων των ενδιαφερομένων υποψηφίων, με δυνατότητα διεξαγωγής συνέντευξης.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης έως την 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00, με τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο, μεταξύ των άλλων, να περιγράφεται αναλυτικά η εμπειρία από τις θέσεις που έχουν υπηρετήσει σε δημόσιο ή/και σε ιδιωτικό τομέα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου, αν υπάρχει πειθαρχική ποινή ή δίωξη σε βάρος του, καθώς και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

γ) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

δ) Βεβαιώσεις/δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται η αναγραφόμενη στο βιογραφικό τους σημείωμα, προϋπηρεσία και εργασιακή εμπειρία.

ε) Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και σχετική προϋπηρεσία

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail:

ggdason@ypen.gr, με την ένδειξη στον τίτλο του θέματος του ηλεκτρονικού μηνύματος:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου για θέσεις Γραμματείας και Συνεργάτη στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ».

Για τυχόν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2131515410, 2131515457.

3. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα Πρόσκληση, οφείλει να την κοινοποιήσει άμεσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτόν υπηρεσίες και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλοι οι υπάλληλοι των αναφερομένων κλάδων που υπηρετούν σε αυτές.

4. Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για για την πλήρωση θέσεων γραμματείας και συνεργάτη για τη στελέχωση του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (10-10-2023) (pdf)

 

Για την Π. Ε. Κοζάνης