Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 2180/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας συντήρησης και του περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στις υπηρεσίες Π.Δ.Μ στην Πτολεμαΐδα, για το έτος 2016. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 5.018,40 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 141382/6428/17-11-2015 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α ΩΝΦΣ7ΛΨ-ΡΗΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 18/01/2016 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης του έργου.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλ. 24613 51207 (Fax 24610 47213) αρμόδιος υπάλληλος Δημήτριος Μόκιας. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε Κοζάνης, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Για να κατεβάσετε την πλήρη πρόσκληση μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές κάντε κλικ στο παρακάτω  σύνδεσμο:

Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις