Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Υπαλλήλων στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1554/1985 (ΦΕΚ 97Α ́) και προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΟΧ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, όπως ισχύει, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν

στο Αυτοτελές Τμήμα (ΕΟΧ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

6ema465fuu-1bg