Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων, μονίμων ή αορίστου χρόνου που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και υπάγονται στην αρμοδιότητα ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 2 του Ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α.296).

7n10465fue-tnm

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τις αντίστοιχες θέσεις στον τομέα προέλευσης τους. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του αρμόδιου Υπουργού από το Φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, για τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 15 Ιουλίου 2015 τα ακόλουθα:

7n10465fue-tnm

7n10465fue-tnm