Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μετατάξεις
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥ∆ΕΠΘ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το ∆ημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.∆. Α.Ε.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στα πλαίσια:
1. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020»
2. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
3. Της Υπουργικής Απόφασης 32675/ΕΥΘΥ 331/23.03.2015 (ΦΕΚ 713/Β/24.4.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση