Διαγωνισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας λιπαντικών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1054/2014)

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 10.455,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Έκθεση ανάληψης :1691/2014, ΚΑΕ:072.9781).

Στην προσφορά να περιλαμβάνεται και η μεταφορά της προμήθειας, στο εργοτάξιο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στη Λευκόβρυση Κοζάνης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τα λιπαντικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να μη ανακυκλωμένα. Η ποιότητα τους θα ελεγχθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους, κατόπιν λήψης δείγματος. Η οικονομική προσφορά να αναφέρεται στο σύνολο των λιπαντικών χωρίς Φ.Π.Α. και να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 17/7/2014, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο 25, υπόψη: κας Καλημέρη Ευαγγελίας, τηλ: 2461351412, Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών παρακαλώ να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κοζάνης κ. Σκόρδα Παρασκευά στο τηλ. 2461034639.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα λιπαντικά που ζητούνται.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση – ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος