Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σε εφαρμογή της ̟αρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1554/1985 (ΦΕΚ 97 Α ́) και προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τακτικούς υπαλλήλους, μονίμους και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, όπως ισχύει, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικα προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

7yx8465fuu-n1m

7yx8465fuu-n1m