Η Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρ. 14 του ν.4270/2014(Α΄143), στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρ. 14 του ν.4270/2014(Α΄143), στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 161 του ν. 4876/2021(Α΄251), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις εννέα (9) υπαλλήλων, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Ελληνικού, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Το Γραφείο Ελληνικού αποτελεί οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπάγεται απευθείας στον οικείο Γενικό Γραμματέα.

Οι αρμοδιότητας του Γραφείου Ελληνικού ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4062/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 113 του ν.4804/2021.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α΄143), για τους οποίους έχει παρέλθει διετία από το διορισμό τους.

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 161 του ν. 4876/2021(Α΄251), η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης.

Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.

Η πράξη απόσπασης προσωπικού, διενεργείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης
ανανέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης
σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του φορέα προέλευσης.

Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρ. 14 του ν.4270/2014(Α΄143), στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ΑΔΑ: 6Θ1Τ4653Π8-3Β1

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης