Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αδιαθετών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης σχολικού έτους 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αδιαθετών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης σχολικού έτους 2022-2023

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ΄αριθ. 50025/19-09-2018 ΚΥΑ «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ.Β’ 4217/26-09-2018) και την υπ’αριθ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Διευκρινήσεις επί της υπ’αριθ.50025/19-09-2018 ΚΥΑ για την µεταφορά µαθητών Δηµοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
 2. Την διακήρυξη µε Α/Α 135783 ΕΣΗΔΗΣ και αριθ. πρωτ. 115511 29/7/2022 (ΑΔΑΜ: 21PRPOC009006734) για την εφαρµογή του ΔΣΑ επιλογής αναδόχων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2022-2023 και των παραρτηµάτων της.
 3. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο του διαγωνισµού µε τους διαγωνιζόμενους που έχουν γίνει αποδεκτοί µε την αίτηση συµµετοχής τους και έχει καταρτιστεί το µητρώο τους.
 4. Το αρ. πρ. 101258 24/6/2022  έγγραφο του Τμήματος δια βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι πίνακες δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-2023 για τη διεξαγωγή της 1ης διαγωνιστικής διαδικασίας.
 5. Την αριθ. 1841/21 με ΑΔΑ: (6ΠΖΒ7ΛΨ-ΘΡ3) Απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης του Πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 115511 29/7/2022 (ΑΔΑΜ: 21PRPOC009006734) Διακήρυξης επιλογής αναδόχων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2022-2023.
 6. Την αριθ.963/22 με (ΑΔΑ: ΨΛΣ37ΛΨ-2Α0) Απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης της 1ης Πρόσκλησης της Π.Ε. Κοζάνης για την υποβολή ηλεκτρονικά (Α/Α Συστήματος 163914) οικονομικών προσφορών στα υπό ανάθεση Τμήματα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια που αποτυπώνονται στην εν λόγω 1η Πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.554.808,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στα πλαίσια του αριθ. Διεθνούς μειοδοτικού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την σύναψη επιμέρους συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-23 και των όρων αυτής.
 7. Την με αριθμ 106834 14/7/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010948200) πρόσκληση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών
 8. Το  1ο πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
 9. Το 2ο  πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
 10. Την με αριθ.  1254/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης των αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 81.077,5 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και αφορά το σχολικό έτος 2022-2023

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης  στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την 5/9/2022  και ώρα 10:00  π.μ. στην Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν και να προσκομίσουν σε φάκελο (φάκελος δικαιολογητικών) μαζί με την οικονομική προσφορά (φάκελος οικονομικής προσφοράς) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πλήρη αποδοχή των  τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης)
 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 3. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 4. Φορολογική Ενημερότητα
 5. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ταμείο Κύριας Ασφάλισης),
 7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου

 

Σημείωση:

Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν Α) σε περίπτωση  εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε  περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και  Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης  για το φυσικό πρόσωπο. Γ) Οι κοινοπραξίες  για κάθε μέλος όπως τα φυσικά πρόσωπα

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται  στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αδιαθετών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης σχολικού έτους 2022-2023 (σε μορφή pdf)

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (σε μορφή doc)

 

prosklisi-adiatheton-dromologion-metaforas-mathiton-pe-kozanis-pdm-2022-2023