Μετατάξεις

Πρόσκληση αποσπάσεων επτά (7) υπαλλήλων στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ’ εφαρμογή του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» καθώς και ειδικότερα του άρθρου 10 (Α ́ /182/14.10.2010) όπως συμπληρώθηκε με τις  διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν. 4030 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α ́/249/25.11.2011), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση επτά (7) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου του Πράσινου Ταμείου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΒΙΗΔ0-ΕΚΕ