Διαγωνισμός

Προμήθεια Ηχόμετρου, Βαθμονομητή Και Ηχητικής Πηγής για τις ανάγκες της Δ/Νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 534/2015 (Α.Δ.Α ΩΠ7Κ7ΛΨ-ΝΕ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια Ηχόμετρου, Βαθμονομητή & Ηχητικής πηγής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατόπιν έρευνας αγοράς. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 19/05/2015 ημέρα Τρίτη στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο ανάθεσηςείναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των ειδών που ανταποκρίνονται με τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασίασυνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλ. 24613 51119 (Fax 24610 47218) αρμόδια υπάλληλος Τσαμπούρη Αναστασία. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Κοζάνης.

Ο Διευθυντής Οικονομικού

  

Τσορμπατζίδης Θεολόγος

Συνημμένα: Τεχνικές Προδιαγραφές του είδους.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ – ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ

Ψηφιακό, πιστοποιημένο από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Περιοχή μετρήσεων: 30-130 db(Α).

Καταγραφή: Hold, Pause, Play.

Δυνατότητα αποθήκευσης μέγιστης / ελάχιστης τιμής μέτρησης.

Απόκριση: όλες οι τιμές με fast, slowκαι impulse.

Μνήμη: 2 ΜΒ.

Ακρίβεια: +/- 1 db (A).

Πιστοποιητικό διακρίβωσης ή ακρίβειας από τον κατασκευαστή.

Θερμοκρασία λειτουργίας από – 15 έως + 40ο C.

Οδηγίες χρήσης και στα Ελληνικά.

Δυνατότητα απομόνωσης ήχου από θόρυβο βάθους.

Εύχρηστο ως προς τις διαστάσεις και το βάρος για χειρισμό από ένα άτομο.

Δυνατότητα βαθμονόμησης, όταν υπάρχει ενσωματωμένος βαθμονομητής και όταν αποτελεί ξεχωριστό όργανο.

Προστατευτικό από κακές καιρικές συνθήκες.

LCDοθόνη, φωτιζόμενη.

Ένδειξη μπαταρίας.

Ένδειξη βαθμονόμησης, όταν ο βαθμονομητής είναι ενσωματωμένος.

Διάρκεια μπαταρίας (20 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Αντοχή στην υγρασία (30% – 50% χωρίς συμπύκνωση).

Θήκη μεταφοράς από σκληρό υλικό για να προφυλάσσεται το όργανο.

Να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ELOT 869.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗΣ

Αν δεν υπάρχει στο ίδιο το ηχόμετρο ενσωματωμένος.

2 σημείων (94 dbκαι 114 db).

Με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας.

Αυτονομία 48 ωρών.

Βάρος – διαστάσεις: εύχρηστο.

Πιστοποιητικό διακρίβωσης κατά ISO 9000 ή ENELOT.

Ακρίβεια: +/- 0,5 db.

ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ

Τόσης ισχύος (σε Watt) ώστε να έχει δυνατότητα παραγωγής ήχου και πάνω από 120 db.

Εύχρηστη χωρίς πολλαπλά συμπληρωματικά εξαρτήματα για τη λειτουργία της και με μικρό βάρος ώστε να μεταφέρεται και αν συνδέεται εύκολα από ένα άτομο.

Παραγωγή ροζ και λευκού θορύβου.

Διευκρινήσεις:

(κατόπιν του αρίθμ. 28581/1120/12-3-2015 εγγράφου του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου)

  1. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά για το ηχόμετρο δεν κάνουμε αναφορά για πιστοποιητικό επιμόρφωσης, παρά μόνο για πιστοποιητικό διακρίβωσης ή ακρίβειας από τον κατασκευαστή.
  2. Την απομόνωση του θορύβου βάθους, από το ηχόμετρο, την αναφέρουμε σαν δυνατότητα και όχι σαν απαραίτητη προϋπόθεση.
  3. Αναφορικά με το προστατευτικό από καιρικές συνθήκες, το ανεμοκάλυπτρο είναι επιθυμητό όπως και οποιαδήποτε άλλη διάταξη προστασίας από κακές καιρικές συνθήκες (όπως βροχή , κ.ά.), καθώς πολλές από τις μετρήσεις διεξάγονται στην       ύπαιθρο.
  4. Όσον αφορά στο βαθμονομητή και εφόσον αυτός δεν είναι ενσωματωμένος στη συσκευή του ηχόμετρου, είναι επιθυμητό να διαθέτει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
  5. Η ηχητική πηγή θα πρέπει να είναι πρότυπη σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία όμως για το ηχείο αναφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πτώση απόκρισης κατά 3db οδεύοντας από τις υψηλές συχνότητες προς τις χαμηλές στα 83 Hz.(LOWFREAQUENCY 3dbDOWNPOIN 83HZ).
  6. Αναφορικά με τα 120 db, αυτά αναφέρονται στη στάθμη ηχητικής πηγής Lp. Για τη μέτρηση της χωρικής μέσης Α-ηχοστάθμης στο δωμάτιο εκπομπής, μέσα σε χώρο, απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 1,8 μ. από τη ηχητική πηγή. Στα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, στα υπαίθρια λοιπά καταστήματα και γενικά για μετρήσεις σε εξωτερικούς χώρους δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη απόσταση από τη πηγή.

Η Διευθύντρια

 

 

Κοντοτάσιου Ευμορφία