Διαγωνισμός

Προμήθεια 53 φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης και για τα γραφεία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατόπιν της αριθμ. 501/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 53 φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης (25 φωτιστικά) και για τα γραφεία των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ (28 φωτιστικά) που στεγάζονται στον 1ο όροφο του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο).

Το είδος των φωτιστικών σωμάτων, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο. Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την 24/6/2016 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.131, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των φωτιστικών σωμάτων που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 2461351194. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί  στο Επιμελητήριο Κοζάνης.

Συνημμένα:

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές.
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Τσορμπατζίδης Θεολόγος

ΓΕΝΙΚΑ

Η ανάγκη αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων της Δ/νσης Ανάπτυξης και των υπηρεσιών του ΕΟΠΠΥ της ΠΕ Κοζάνης απορρέει:

  • από την Απόφαση Δ6/Β/14826 ΦΕΚ1122 Β΄/17-06-2008 (Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα) σύμφωνα με την οποία, μέχρι 31-05-2009 αντικαθίστανται, στα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), όλα τα φωτιστικά σώματα που αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β΄, κατά το παράρτημα IV της υπ’ αρίθμ. Δ6/Β/13987/15.09.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1792), με λαμπτήρες φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α’ η Β΄, εφοδιασμένους με ενσωματωμένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο, τύπου ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού με ρύθμιση και εναλλακτικά μαγνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, αποκλειόμενης της χρήσης μαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard, με εφαρμογή, κατά τα λοιπά, της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/Β/17682/16.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1407).
  • από το γεγονός ότι τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα στο Διοικητήριο είναι παλιά χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Τα φωτιστικά σώματα φθορισμού, KI, IP20, θα είναι οροφής, ορθογώνια διαστάσεων (ΜxΠxΥ 130cm x 20cm x 10cm) περίπου. Η βάση του φωτιστικού θα είναι από λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά, με παραβολικές περσίδες και ανταυγαστήρα πολύ καλής ποιότητας από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας. Θα είναι ισχύος 2×36 ή 2x40Watt με λαμπτήρες φθορισμού T8 (κατάλληλους για γραφεία) κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α’ εφοδιασμένους με ενσωματωμένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο, τύπου ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού με ρύθμιση, αποκλειόμενης της χρήσης μαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών.

Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες θα φέρουν σήμανση CE (θα πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαμηλή τάση, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), επίσης θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα και δοκιμών από πιστοποιημένα εργαστήρια.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜ. 53    
       

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 
       

ΦΠΑ 24%

 
       

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

                                                          ΣΦΡΑΓΙΔΑ                     ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ