Επιβατικά οχήματα ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν διάθεση από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Ημιόροφος Γραφείο 25

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση:  https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/.

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΦ 072 ΚΑΕ 1321.

Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών, αναλωσίμων και κάθε άλλου υλικού που τυχόν απαιτηθεί, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών εργασιών επισκευής-συντήρησης των οχημάτων  Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητάς της καθώς η Π.Ε Κοζάνης δεν διαθέτει ούτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ούτε το ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34300000-0, 50112000-3.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Η διακήρυξη 19/2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών, αναλωσίμων και κάθε άλλου υλικού που τυχόν απαιτηθεί, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών εργασιών επισκευής-συντήρησης των οχημάτων  Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητάς της καθώς η Π.Ε Κοζάνης δεν διαθέτει ούτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ούτε το ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.