Πλαστικές σακκούλες

Προμήθεια σακουλών για τις ανάγκες των διανομών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια σακουλών για τις ανάγκες των διανομών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Προμήθεια σακουλών για τις ανάγκες των διανομών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής εταίρος των Κοινωνικών συμπράξεων Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 120.000 σακουλών για τις ανάγκες των διανομών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Ο προϋπολογισμός της  δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό 6.200,00 €,  (συμπ Φ.Π.Α.).

ΤΕΒΑ

Προδιαγραφές/ποσότητα:

Η σακούλα θα είναι τύπου super market, με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

 • Υλικό γαλακτώδες χαρτοπλάστ
 • Διαστάσεις 55/32χ55 (Πιέτα/ΠλάτοςχΎψος)
 • Πάχος 20 micro
 • Στο κέντρο της, στη μια πλευρά, θα φέρει εκτυπωμένο σε διακριτικό μέγεθος το σήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τριχρωμία,) σύμφωνα με το Παράρτημα Ι
 • Επαρκούς αντοχής και να αντέχουν σε βάρος τουλάχιστον 5 κιλών
 • Θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση, σύμφωνα με την το άρθρο 5 της αριθμ. 180036/952/10-08-2017 Κ.Υ.Α.

Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες δεν μεταβάλουν ουσιωδώς τις ανωτέρω προδιαγραφές είναι αποδεκτές.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους (με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Εγγράφως στη Δνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών (Ημιώροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100 είτε
 2. Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (x.toumpas@pdm.gov.gr),

μέχρι τις 20/07/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο υποψήφιος,  με την προσφορά του θα συνυποβάλει:

 1. Φορολογική Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2.  Ασφαλιστικές ενημερότητες (ΕΦΚΑ) για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ, του φυσικού προσώπου για φυσικό πρόσωπο.
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιποί όροι της παρούσης. Η

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Τόπος  Παράδοσης – Υλοποίησης

 • Παράδοση του 50% της ποσότητας (60.000 χιλιάδες σακούλες) εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία κατακύρωσης και το υπόλοιπο 50% εντός το πολύ πέντε (5) εβδομάδων από την ημερομηνία κατακύρωσης.
 • Η παράδοση θα γίνει στην Έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με έξοδα του αναδόχου.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 2461351194 είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr).

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σήμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Σήμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΤΕΒΑ/FEAD

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρου