Επιβατικά οχήματα ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης και ενός Μηχανήματος έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης και ενός Μηχανήματος έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν  ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της  διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

δ) Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ιστοσελίδα του φορέα: https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους ΚΑΕ 9471 του ΕΦ 071, ΚΑΕ 131 του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0861 του ΕΦ 72, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών, αναλωσίμων και κάθε άλλου υλικού που τυχόν απαιτηθεί, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών εργασιών επισκευής-συντήρησης των οχημάτων Δ/νσης Διοίκησης και ενός μηχανήματος LIBHERR PR 732 B της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητάς της καθώς η Π.Ε Κοζάνης δεν διαθέτει ούτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ούτε το ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34300000-0, 50112000-3.

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

1. Η παρούσα προκήρυξη

diakirixi13-2020-promitheia-ylikon-antallaktikon

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

3. Το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς