Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α’/2-12-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-7-2018).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ125/τ.Α΄/7-7-2016).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/07-02-2019).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-03-2020).
 9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. Α’/30-03-2020).
 10. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου «Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006» της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

  «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/τ. Α’/13-04-2020).

 11. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών- εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4440/2016…»(ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6-2-2017).
 12. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2016 με την οποία θεσπίστηκαν μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων σε σχέση με τη νόσο της Οζώδους Δερματίτιδας στα κράτη μέλη όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. C(2019) 8571 final/27-11-2019 όμοια απόφαση και παρατάθηκε η ισχύς της έως 20 Απριλίου 2021.
 13. Την υπ’ αριθ. 3425/330848/18-12-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2020»

  (ΦΕΚ 4738/τ. Β΄/20-12-2019).

 14. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./4/30805/13-01-2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, για το Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοειδών – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
 15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 147/23079/22-1-2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2020».
 16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1328/39509/05-02-2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Κατανομή προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα του εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοείδων».
 17. Την υπ’ αριθ. 130433/16-12-2019 (ΦΕΚ Β’ 4749) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
 18. Την υπ’ αριθ. 135006/24-12-2019 (ΑΔΑ: 610Μ46ΜΤΛΡ-ΛΚ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την οποία το έργο:

  «Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το 2020»

  εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 με κωδικό έργου της 2019ΣΕ08220010ΣΑΕ082/2.

 19. Την υπ’ αριθ. 131/07-05-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για το πρόγραμμα «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοειδών».
 20. Την υπ’ αριθ. 52365/24-04-2020 βεβαίωση τoυ αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 67365/26-05-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση των αναγκών  του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η ημέρα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 (Λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας από την γνωστοποίηση σε τοπικές εφημερίδες).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Η σχετική Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

sox-1-2020-pekozanis

Το Έντυπο της Αίτησης ΣΟΧ 6, Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02.12.2019, και οι τρόποι απόδειξης γνώσης χειρισμού Η.Υ για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου